Algemene voorwaarden

 

 

Contactgegevens:

CottonCounts Linens and Living

ABC Westland 271

2685 DC POELDIJK 

NEDERLAND


Hoofdkantoor: 0031-70-3223579

info@cottoncounts.nl


BTW-nummer: 1629.88.126.B.01

KvK-nummer: 50874152

Vestigingsnummer: 000020766785

 

Artikel 1 - Algemeen 1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CottonCounts en haar wederpartij, waaronder alle door CottonCounts gedane online en offline aanbiedingen en met CottonCounts gesloten en te sluiten overeenkomsten met de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Wederpartij).

1.2 Deze algemene voorwaarden worden tegenover iedere Wederpartij gehandhaafd en gelden met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de Wederpartij.

 

Artikel 2 - Offertes en orderbevestigingen

2.1 Alle door CottonCounts gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat CottonCounts de bestelling schriftelijk dan wel elektronisch bevestigt nadat de Wederpartij op de website een bestelling heeft geplaatst, dan wel een order heeft geplaatst bij een van de vertegenwoordigers van CottonCounts.

2.3 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Voor zover niet anders is bepaald, zijn alle prijzen van CottonCounts exclusief BTW en in euro's.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de overeengekomen prijs exclusief kosten van vervoer (zoals porto- en verpakkingskosten).

3.3 De door CottonCounts opgegeven prijzen, kosten of honoraria zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende prijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringspremies, lonen, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien één of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan nadat de overeenkomst is gesloten, is CottonCounts gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. CottonCounts behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren.

 

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Wederpartij stelselmatig te laat een factuur betaalt en er keer op keer betalingsherinneringen moeten worden gestuurd door CottonCounts, zal CottonCounts alleen nog goederen leveren indien er voorafgaand aan de levering wordt betaald. Een order plaatsen via de CottonCounts-b2b-website is dan alleen nog maar mogelijk via Ideal-betaling. 

4.2 Een betaling dient door de Wederpartij steeds te geschieden zonder het recht enige aftrek of korting toe te passen en zonder haar prestatie op te schorten of van enige prestatie zijdens CottonCounts afhankelijk te (doen) stellen.

4.3 CottonCounts is gerechtigd te verlangen dat door de Wederpartij zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. De wijze van zekerheidstelling staat ter keuze van CottonCounts. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van CottonCounts geeft haar het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4.4 Indien de Wederpartij op de vervaldag niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de Wederpartij jegens CottonCounts uit hoofde van alle tussen de Wederpartij en CottonCounts gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar en is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door CottonCounts geleden en te lijden schade.

4.5 Ingeval van te late betaling is CottonCounts gerechtigd een contractuele rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.

4.6 Voorts is de Wederpartij, zodra zij in de nakoming van haar verplichting tekortschiet, alle kosten verschuldigd, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, die worden veroorzaakt door het (laten) innen van de vordering op de Wederpartij.

4.7 De Wederpartij doet afstand van het recht om een schuld aan CottonCounts te verrekenen met een vordering op CottonCounts.

 

Artikel 5 - Levering en verzending

5.1 CottonCounts bepaalt de wijze van verzending, verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bestellingen die bij CottonCounts worden geplaatst worden francovrij binnen Nederland verzonden vanaf een orderbedrag van minimaal 350 euro ex BTW. Bestellingen die alleen bestaan uit houten letters en houten planken worden tijdelijk al verzonden bij een bestelwaarden van minimaal 100 euro ex BTW binnen Nederland. Artikelen die op een pallet verzonden moeten worden, zoals verlichting, meubels, en keramiek, worden vanaf 500 franco verzonden binnen Nederland. Onder dit bedrag bedragen de verzendkosten voor palletartikelen 25 euro. Voor verzendingen naar het buitenland gelden andere tarieven. Deze zijn op te vragen via: info@cottoncounts.nl

Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende verzend- en handlingskosten in Nederland:

Geen verzendkosten bij alle orders met letterproducten en andere producten vanaf 250 euro ex btw. Bij orders onder dit bedrag bedragen de verzend- en handlingskosten 8 euro per bestelling.

Bij alle orders met daarin palletartikelen (zoals meubels, glaswerk, keramiek, verlichting)  worden boven de 500 euro geen verzend- en handlingskosten berekend. Bij een order onder dit bedrag met palletartikelen bedragen de verzend- en handlingskosten 40 euro.

Vanaf 1 januari 2020 geldt ook een minimum bestelhoeveelheid van 50 euro ex btw per bestelling.


Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende verzend- en handlingskosten voor België:

Bij alle letter- en gemengde orders onder de 350 euro ex btw bedragen de verzend- en handlingskosten 8 euro per order. Bij alle letter- en gemengde orders boven de 350 euro ex btw worden er geen verzend- en handlingskosten berekend.

Bij alle orders met daarin palletartikelen (zoals meubels, glaswer5k, keramiek, verlichting) onder de 1000 euro worden 80 euro verzend- en handlingskosten berekend. Boven alle orders met palletartikelen daarin boven de 1000 euro worden geen verzend- en handlingskosten berekend.

Vanaf 1 januari 2020 geldt ook een minimum bestelhoeveelheid van 50 euro ex btw per bestelling.

  

5.2 Het risico voor de zaken gaat over op de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken in de macht van de Wederpartij zijn gebracht.

5.3 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft CottonCounts de keuze dit deel te leveren of te wachten totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke levering, moeten door de Wederpartij worden voldaan binnen de betalingstermijn. Ook voor een deellevering gelden de verzend- en handlingskosten van CottonCounts. De verzendkosten voor een deellevering zijn voor rekening van de wederpartij conform de verzendkostentabel.

5.4 De opgegeven levertermijn gaat in zodra CottonCounts de door de Wederpartij verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.5 Bij aflevering van de zaken door CottonCounts bij de Wederpartij, wordt degene die aanwezig is ten tijde van de levering van de zaken bevoegd geacht tot inontvangstneming.

5.6 Zolang de Wederpartij in gebreke blijft een of verscheidende facturen na hun vervaldag te betalen, mogen alle toekomstige leveringen worden opgeschort tot algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van CottonCounts de bestelling(en) te annuleren en een schadevergoeding te vorderen.

5.7 Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. CottonCounts raakt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en de Wederpartij kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Bij niet-tijdige levering moet CottonCounts derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

5.8 Indien levering op afroep is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht tot een regelmatige afname, zoveel mogelijk verdeeld naar tijdsevenredige hoeveelheden, een en ander in redelijkheid en in overleg met CottonCounts te bepalen. De opgegeven maten, kleuren en afmetingen van producten op de website van CottonCounts, via een schriftelijke offerte of via drukwerk, zijn slechts een indicatie en niet bindend voor CottonCounts.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de Wederpartij niet de volledige koopprijs met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van CottonCounts wegens toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij ter zake heeft voldaan, of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt CottonCounts zich de eigendom van de zaken voor.

6.2 De Wederpartij is gerechtigd de zaken op de voor haar bedrijfsvoering normale zakelijke wijze te vervreemden. Daarbuiten mag de Wederpartij evenwel de zaken, waarop CottonCounts haar eigendomsrecht heeft voorbehouden, niet aan derden in pand geven, verkopen of anderszins daarop beperkte rechten vestigen dan wel daarover beschikken. Indien de Wederpartij op grond van de bestaande situatie moet aannemen dan wel voorzien dat zij niet meer in staat is, dan wel zal zijn, aan haar zakelijke verplichtingen te voldoen, is zij niet langer gerechtigd over de zaken te beschikken. De Wederpartij zal CottonCounts dan onmiddellijk schriftelijk verwittigen en dient desverlangd de zaken onverwijld tot CottonCounts haar beschikking te houden en te stellen. De Wederpartij dient CottonCounts onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke inbeslagneming van haar zaken. De Wederpartij is gehouden die zaken op haar kosten te verzekeren tegen alle risico's waaronder brand, ontploffing, inbraak of diefstal, en CottonCounts desverlangd de ter zake opgemaakte polissen te tonen.

6.3 De Wederpartij is niet gerechtigd aanspraak te maken op bewaringskosten ter zake van enige door CottonCounts aan haar geleverde zaak.

 

Artikel 7 - Garanties en reclamering

7.1 CottonCounts staat ervoor in dat de volgende door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen die in het handelsverkeer in haar sector daaraan algemeen gesteld plegen te worden.

7.2 Indien het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt - door de Wederpartij binnen vijf dagen na levering schriftelijk of per e-mail bij CottonCounts gereclameerd te worden onder opgave van de concrete bezwaren of klachten van de Wederpartij. Reclamatie kan via info@cottoncounts.nl Bij de reclamatie dient een foto te worden gestuurd van het product dat gereclameerd wordt. 7.3 Bij gebreke van reclame binnen de hiervoor gestelde termijn worden de geleverde zaken geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst tussen partijen.


Artikel 8 Aansprakelijkheid voor schade

8.1 CottonCounts is niet aansprakelijk voor bij de Wederpartij ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van CottonCounts of van door haar ingeschakelde derden.

8.2 Niet uitgesloten is aansprakelijkheid van CottonCounts voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CottonCounts, of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.3 CottonCounts is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foutieve aanduidingen, al dan niet door derden aangebracht, op etiketten (materialen, bestanddelen, etc.), prijslijsten, folders, brochures etc.

8.4 De aansprakelijkheid van CottonCounts blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

8.5 Indien CottonCounts ter zake enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, is de Wederpartij gehouden CottonCounts ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden hetgeen zij aan die derde zou moeten voldoen

 

Artikel 9 Ontbinding, niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van CottonCounts in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij niet aan haar kan worden toegerekend in geval van een van CottonCounts haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

9.2 Onverminderd de aan CottonCounts toekomende rechten heeft CottonCounts het recht, indien zij door omstandigheden buiten haar schuld en risicosfeer wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst gedurende de overmacht-periode naar haar keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, en zonder dat dit tot enige vermindering van de prijs voor het reeds geleverde zal leiden.

9.3 Indien CottonCounts door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, en deze situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. CottonCounts is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

9.4 Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet (waaronder de verplichting tot (tijdige) betaling), alsmede indien sprake is van faillissement, staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, dan wel indien de eigendom van het bedrijf van de Wederpartij overgaat en/of de feitelijke bedrijfsleiding in andere handen komt, heeft CottonCounts het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten, of geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, onverminderd de aan haar verder toekomende rechten, zonder dat CottonCounts deswege tot enige schadevergoeding gehouden is. In dat geval is elke vordering die CottonCounts ten laste van de Wederpartij heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen CottonCounts en de Wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.